س: شرایط پرداخت چیست؟

2021-07-30

A: شرایط پرداخت ترجیحی T/T است ، در حالی که سایر شرایط پرداخت قابل مذاکره است.